20.10.2017 Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών |

20.10.2017 Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών

Στις 19 Οκτωβρίου, η επιτροπή ENVI εξέτασε τις τροποποιήσεις στον Ορισμό, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών. Η πρόταση αυτή ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία της ΕΕ για τα αλκοολούχα ποτά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Επιπλέον, περιέχει τεχνικές προσαρμογές αυτής της νομοθεσίας και αντικαθιστά τις ισχύουσες διαδικασίες για τη διαχείριση των γεωγραφικών ενδείξεων στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, με  νέες διαδικασίες που βασίζονται σε πιο εξαντλητικές και δοκιμασμένες διαδικασίες στα γεωργικά προϊόντα και των τρόφιμα.

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τα αλκοολούχα ποτά επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά , έχοντας θεσπίσει συγκεκριμένους ορισμούς των προϊόντων, τους κανόνες σήμανσης και διατάξεις που αφορούν την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των διατάξεων της πρότασης της Επιτροπής, με ιδιαίτερη έμφαση στις διατροφικές πληροφορίες στις ετικέτες των ποτών, πληροφορίες σχετικά με την ονομασία πώλησης και εισαγωγής  συγκεκριμένων αναφορών, όπως την περίοδο ωρίμανσης ή παραδοσιακές πρακτικές που χρησιμοποιούνται. Άλλες τροποποιήσεις αφορούν τον τελωνειακό κώδικα, τους δασμούς και τη συμβατότητα της Ευρωπαϊκής Γεωγραφικής Ένδειξης  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου(WTO).